leasing-img

PFRON - Przepisy prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz.721 z póź.zm.), pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Kwota bazowa to 2042,45zł* miesięcznie i stanowi duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z art. 16 ust 1 pkt. 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych wpłaty na PFRON nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.


* kwotę bazową obliczono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. (M.P. nr 711 z dnia 12 sierpień 2020 r.)Podstawa prawna:

Pobierz PDFUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Pobierz PDFUstawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Do góry