leasing-img

PFRON - Sposoby redukcji

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 • osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 • osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w wysokości co najmniej 30%.

Tą formą ulgi ustawodawca zachęca płatników PFRON do zakupu usług od ZPCH.

Kwota obniżenia, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Wskaźnik udziału przychodów, stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług z wyłączeniem handlu lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

Informacja o kwocie obniżenia przekazywana jest nabywcy do 10 – go dnia następnego miesiąca.
W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:

 1. wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze
 2. wysokość 50% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach.
  Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.


Ponadto z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwolnieni są pracodawcy:

 1. u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% ogółu zatrudnionych pracowników. (Wskaźnik, może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy).
  W przypadku osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika pracodawca zwolniony jest z wpłat na PFRON. Zobowiązany jest jednak do składania informacji miesięcznej INF-1 i rocznej INF-2.
 2. zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.
 3. placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne.
 4. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.


Sposoby redukcji - artykuły dodatkowe

Pobierz PDFGazeta Podatkowa (31.03.2008)
Do góry